Palvelun käyttöehdot

Lähettämällä nämä tiedot, hyväksyt että antamiasi henkilötietoja käytetetään roolituksen (eng. Casting) tarpeisiin mm. elokuvia, mainoksia, tv-sarjoja, kuunnelmia, näytelmiä ja stillejä roolittaessa. Hyväksyt, että sinulle saa lähettää roolitarjouksia ja koekuvauskutsuja sähköpostitse ja tekstareilla.
Rekisteröinti itsessään ei velvoita sinua osallistumaan tuotantoihin, vaan harkitset jokaiseen roolitukseen osallistumista tapauskohtaisesti.
Alle 16-vuotiaan rekisteröinnin voi tehdä vain huoltaja kanssa. Mikäli olet alle 16 -vuotias ja sinulla ei ole huoltajan hyväksyntää, älä käytä palvelua.
Helsinki Casting saa lähettää sinulle sähköpostitse uutiskirjeitä ja tietoa ajankohtaisista roolituksista ja alaan liittyvistä asioista ja tapahtumista.
Helsinki Casting saa siirtää tietoni uuteen hallinnoimaansa järjestelmään, niin kauan kuin tietojen käyttötarkoitus ei muutu.
Sinulla on aina mahdollisuus muuttaa tietojasi ja pyytää tietojesi poistamista.
Helsinki Casting säilyttää henkilötietosi niin kauan, kunnes pyydät niiden poistamista tai laillinen edustajasi pyytää niiden poistamista.
Helsinki Casting voi harkintansa mukaan poistaa tai jäädyttää käyttäjätilejä, mikäli rekisteröitynyt pitkäjänteisesti jättää vastaamatta tiedusteluihin tai mikäli rekisteröity käyttäytyy asiattomalla tavalla.
Helsinki Casting saa luovuttaa tietojasi asianosaisille tahoille silloin kun se liittyy roolitukseen, mutta ei koskaan myydä eikä luovuttaa tietojasi vastoin tässä mainittua käyttötarkoitusta. Helsinki Castingillä ei ole velvollisuutta roolittaa sinua, eikä sen tarvitse perustella roolitusvalintoja millään tavalla. Voit lukea lisää tietoturva-asioista tutustumalla tietosuojakäytäntöömme.

© Helsinki Casting Oy

Terms of Service

By submitting this information you accept that your personal information will be used for casting purposes such as, but not limited to, movies, TV series, ads, plays and photography. You accept that you could get role offers and can be called in for casting via email, text or phone calls. Registering in itself does not obligate you to participate in any production. You will decide on a case by case basis whether or not you want to participate in any production roles that are offered to you. Persons under 16 years of age may only register with the signed consent of their legal guardian. If you are under 16 and do not have the consent of your legal guardian you may not use the service. Helsinki Casting may send you newsletters and information about current castings, relevant events and general industry information. Helsinki Casting can transfer your information within their own database or updated systems as long as the info is used for the same purpose and applies to the same terms of use. You will be able to update your information or have it deleted on request. Helsinki Casting will keep your information unless you or your legal representative asks for it to be deleted. Helsinki Casting reserves the right to freeze or delete your account due to lack of response or use on your part, or in the case of harassment, misbehavior etc. Helsinki Casting may give your information to parties related to potential casting jobs, but may not sell or give your information out for non-casting related purposes. Helsinki Casting is not obligated to give you any roles, and in the case that you do not get a role they are not obligated to tell you why. You can read more about your information and privacy by reading the privacy policy.

© Helsinki Casting Oy

Tietosuojakäytäntö

1. Yleistä

Helsinki Casting Oy kunnioittaa jokaisen sivustolla vierailevan henkilön yksityisyyttä. Seuraavassa kerromme, millaista tietoa keräämme ja kuinka sitä käytetään. Kerromme myös, kuinka voit tarkistaa kyseisten tietojen oikeellisuuden ja pyytää meitä poistamaan tiedot. Tietoa kerätään, käsitellään ja käytetään EU:n tietosuojasäädösten mukaisesti.

2. Kerättävät tiedot ja niiden käyttötarkoitus

Helsinki Casting kerää rekisteröityjen henkilötietoja roolituksen (Eng. Casting) tarpeisiin.
Henkilötietoja käsitellään tapauskohtaisesti kun roolitamme elokuvia, mainoksia, tv-sarjoja, kuunnelmia, näytelmiä, valokuvia tai etsimme ihmisiä juontotehtäviin tai näytelmiin.
Lisäksi henkilötietoja voidaan käyttää hallitusti aihealueeseen liittyviin markkinointitarkoituksiin, esimerkiksi tiedottamaan Helsinki Castingin tai heidän yhteistyökumppanien järjestämistä tapahtumista tai tarjouksista.
Rekisteröidyn henkilötietoja voidaan luovuttaa toiselle rekisterinpitäjälle roolituspalveluun liittyen.
Henkilötiedon luovuttaminen kuuluu tavanomaisena osana kysymyksessä olevan toiminnan harjoittamiseen ja tarkoitus, johon tiedot luovutetaan, on yhteensopiva henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen kanssa.

3. Tietoturva

Helsinki Casting Oy tallentaa rekisteröityjen henkilötiedot turvallisesti Euroopan Unionin alueella sijaitsevalle tietokantapalvelimelle. Helsinki Casting ryhtyy toimenpiteisiin, joilla varmistetaan henkilötietojen asian mukainen turvallisuus, mukaan lukien suojaaminen luvattomalta ja lainvastaiselta käsittelyltä, sekä vahingossa tapahtuvalta häviämiseltä tai vahingoittumiselta käyttäen asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia toimia.

4. Lasten henkilötiedot

Alle 16-vuotias ei voi rekisteröityä ilman huoltajan yksiselitteistä ja varmennettua hyväksyntää.
Alaikäisen rekisteröinnissä on ilmoitettava huoltajan yhteystiedot.
Rekisteröity voi 18 vuotta täytettyään päivittää yhteystietonsa omikseen.

5. Erityiset henkilötiedot

Roolituksen näkökulmasta on tarpeellista kerätä myös erityisiä, mm. etniseen alkuperään tai terveydentilaan liittyviä tietoja. Rekisteröity hyväksyy tämän kaltaisten tietojen säilyttämisen, mikäli hän antaa näitä tietoja rekisteröinnin yhteydessä.

6. Tietojen muuttaminen ja poistaminen

Helsinki Casting säilyttää henkilötiedot rekisterissään niin kauan kunnes rekisteröity tai hänen laillinen edustajansa pyytää tietojen poistamista. Tiedot säilytetään ilman määräaikaa, koska rekisteröitynyt saattaa haluta saada roolitarjouksia vuosienkin päästä. Tiedot säilytetään myös siksi, että Helsinki Casting voi jatkuvasti parantaa palveluidensa laatua.
Helsinki Casting pyytää rekisteröityä kohtuullisin väliajoin päivittämään tietonsa, jotta ne pysyvät käyttötarkoituksen kannalta oikeina.

Rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus pyytää tietojensa poistamista sähköpostitse tai yhteydenottolomakkeen kautta. Helsinki Casting sitoutuu poistamaan tiedot ilman aiheetonta viivytystä.
Rekisteröity saa kirjautumisen yhteydessä sähköpostiinsa kirjautumislinkin, jonka kautta hän voi aktivoida tilinsä ja muokata ja lisätä annettuja tietoja.

7. Henkilörekisterin rekisteriseloste

a) Rekisterinpitäjän / edustajan nimi ja yhteystiedot:
Helsinki Casting Oy
Katri Aksola
katri@helsinkicasting.com
+358 44 3331764

(Katso kontakti -välilehdeltä oikea yhteystieto, mikäli kysymyksesi liittyy muuhun kuin tietosuoja-asioihin!)

b) Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:
Yhtiön liiketoimintana on roolitus, eli saattaa esiintyjiä tuotantoihin heille sopiviin rooleihin. Henkilötietoja käsitellään arvioimaan rekisteröidyn sopivuutta tarjolla oleviin rooleihin.

c) Helsinki Casting Oy:n rekisteriin tallennettavia henkilötietoja ovat:
nimi, syntymäaika, yhteystiedot, ulkonäköön liittyvät seikat, ammattiin ja opiskeluun liittyviä tietoja, profiilit sosiaalisen median palveluissa, esiintymiskokemukseen ja muihin taitoihin liittyvät tiedot.

d) Helsinki Casting Oy:n keräämät henkilötiedot sisältävät tietoja luonnollisista henkilöistä, jotka ovat antaneet henkilötietojaan mahdollista roolitusta varten. Helsinki Casting Oy:n keräämät tiedot käsittävät vain henkilön itsestään tai henkilön valtuuttaman agentin/edustajan antamia tietoja.

© Helsinki Casting Oy

Privacy Policy

1. General

Helsinki Casting respects the privacy of everyone who visits this page. In this privacy policy section we will detail the type of information we collect and how we use it. We will also tell you how you can check that your information is correct, and tell you how to request for its deletion. With all of the information that we collect, GDPR guidelines are followed.

2. Information collected and its purpose

Helsinki Casting collects your information for casting purposes. Information is processed when we cast commercials, plays, movies, event casting, photography etc. In addition, the collected information can be used for industry related casting purposes. For example, to let you know about Helsinki Casting services and offers or the services and offers of its cooperators. The registry information can be given to another register keeper when it is relevant to castings. Sharing information is necessary to the casting industry, and the purpose of sharing information is always compatible with the original use of collecting the information.

3. Security

Helsinki Casting stores all collected information in a secured database server within the EU district. Helsinki Casting will take all necessary measures to keep information safe, including ensuring that the information is not handled illegally or lost or damaged by accident.

4. Children’s Information

Persons under 16 years of age may not be registered without signed, written consent of their legal guardian. When an underage person is registered they must supply their legal guardian’s information. When they turn 18 they can update their information so that it is under their own name.

5. Special Information

For the purpose of casting, it is necessary to collect personal information relating to ethnic background and health. Registered persons will need to give special approval for this type of information to be collected if they chose to share it.

6. Changing and deleting your information

Helsinki Casting will keep your information unless you or your legal representative asks for it to be deleted. There is no expiration date on the amount of time Helsinki Casting will otherwise keep your information so that you will have the opportunity to be offered roles in the future and so that we can improve the quality of our services. Helsinki Casting will ask registered persons to update their information periodically so that it stays current and accurate for casting purposes. Registered persons can ask for their information to be deleted at any time via email or by using the contact form. Helsinki casting will delete the information without unnecessary delay.

7. Privacy policy

a) The registry holder’s name and contact information:
Helsinki Casting Oy
Katri Aksola
katri@helsinkicasting.com
+358443331764

(Please see the contact site on the Helsinki Casting page if you have questions or comments related to anything else other than the privacy policy.)

b) Purpose of use

This corporation’s business is casting. That means that we assign people the right roles. The information we collect is used to determine how suitable a person is for a given role.

c) The information that Helsinki Casting collects is: Name, Date of birth, contact information, information about appearance, your profession and educational background, profiles on social media, your acting experience and information regarding other skills.

d) The information collected by Helsinki Casting is collected from individual and willing persons who wish to be a part of its casting database. The information Helsinki Casting collects includes only the information that individuals voluntarily submit, or the information supplied by the individual’s agent or representative.

© Helsinki Casting Oy